1302215

Article number / Artikel-nummer1302215
Type numberTS-K
EAN4017918019471
Weight / Gewicht0,391 g
Dimensions / Maße
W x H x D
0,5x22x22 mm
Manufacturer / HerstellerPhönix Contact
DescriptionSeparating plate, length: 22 mm, width: 0.5 mm, height: 22 mm, color: gray
BezeichnungTrennplatte, Länge: 22 mm, Breite: 0,5 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: grau
Neuere Ältere